چرخ فلک (اثرات افقی کتاب)

چرخ فلک ساده

شناور جهت اثر