آموزش backgommon

برد قطعی تخت نرد وان ایکس بت
ژانویه, 2020 4 نظر آموزش ها
برد قطعی تخت نرد وان ایکس بت چگونه است؟ ما شمارا بوسیله خواندن این مطلب حرفھ ای میکنیم کھ بتوانید برد قطعی تخت نرد وان ایکس بت داشتھ باشید . بازی ایرانی تختھ نرد یک بازی دو نفره کھ روی تختھ ای کھ شامل ٢۴ ردیف است انجام می ...
بیشتر بدانید